Działalność Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jako centralny organ administracji państwowej, sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym (sektor bankowy, rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeniowy, rynek emerytalny, instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych) w kraju. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników do tego rynku.
Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należą podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, wykonywania zadań określonych ustawami, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. Komisja podejmuje uchwały, w tym decyzje i postanowienia, zwykłą większością głosów na posiedzeniach, które odbywają się co około dwa tygodnie oraz w trybie obiegowym. Struktura urzędu KNF składa się z Departamentów, między innymi: Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Funduszy Inwestycyjnych, Nadzoru Obrotu, Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Nadzoru Ubezpieczeniowego, Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Nadzoru Inwestycji Emerytalnych, Monitorowania Ryzyk, Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Prawnego, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ochrony Klientów, Komunikacji Społecznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą, Administracji, Budżetu i Informatyki oraz Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej, Gabinetu Komisji i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców

Doradztwo podatkowe oferowane przez firmy doradcze to szeroka gama usług, wśród których znajdziemy audyt podatkowy, podatek od towarów i usług oraz ceny transferowe. Celem audytu podatkowego jest zidentyfikowanie ryzyk podatkowych, które w przypadku ziszczenia mogą ciągnąć za sobą poważne skutki finansowe i administracyjne oraz przedstawienie rozwiązań mających na celu redukcję tych ryzyk do poziomu akceptowalnego przez władze przedsiębiorstwa. Usługa audytu podatkowego składa się z dwóch etapów: badanie systemowe i badanie szczegółowe. Wykonywana przez zespół doradców podatkowych może obejmować całość rozliczeń podatkowych spółki lub może też zostać ukierunkowane na wybrane przez klienta obszary. Efektem końcowym audytu jest raport przygotowany przez eksperta.
Podatek od towarów i usług wiąże się z usługami takimi jak analiza prawidłowości stosowanych stawek VAT, pomoc w rozliczeniu podatku VAT naliczonego, pomoc w przygotowaniu okresowych rozliczeń VAT. W ramach cen transferowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich usług jak przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi (przegląd warunków transakcji jakie zaistniały między podmiotami powiązanymi, dokonanie oceny metodologii ustalania cen transferowych oraz ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami), przygotowanie lub przegląd dokumentacji podatkowej (aktualizacja lub analiza sporządzonej przez klienta obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi), pomoc w kontaktach z organami skarbowymi (pomoc w trakcie kontroli skarbowych, a także przygotowanie odpowiedniej argumentacji wspierającej stanowisko podatnika odnośnie zastosowanych cen transferowych). Celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa.
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego związane są z opiniowaniem zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem skutków podatkowych, analizą umów z punktu widzenia skutków podatkowych, konstrukcją umów mających na celu osiągnięcie zakładanych skutków podatkowych, opracowaniem optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzania zamierzonych operacji gospodarczych czy też wspomaganiem we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzania operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych.

Doradztwo finansowe w praktyce

Usługa doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw może obejmować pomoc dotyczącą wyceny spółki i jej komponentów (głównie wycena spółki i wsparcie klientów w negocjacjach, wycena wartości niematerialnych i prawnych) oraz wprowadzenie spółki na giełdę (przede wszystkim audyt sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego, weryfikacje projekcji finansowych i budżetów, kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu MSSF/MSR).
Celem usługi, jaką jest wycena spółki i wsparcie klientów w negocjacjach jest przeprowadzenie wyceny wartości firmy i wsparcie klienta w negocjacjach cenowych odnośnie sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa. Kiedy warto przeprowadzić wycenę? Najczęściej z usług korzystają przedsiębiorcy, którzy sprzedają bądź kupują przedsiębiorstwa lub jego część, dzielą przedsiębiorstwo, likwidują przedsiębiorstwo, chcą określić wartość zabezpieczenia kredytu czy też mają w planach fuzję bądź przejęcie. Celem usługi wycena wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, takich jak marka, know-how, znaki towarowe, aporty, patenty, prawa autorskie oraz przygotowanie raportu podsumowującego wynik prac.
Audyt sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego ma za zadanie wydanie opinii niezależnego rewidenta o rzetelności i prawidłowości danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych będących podstawą sporządzenia finansowej części prospektu emisyjnego. Weryfikacja projekcji finansowych i budżetowych to usługa kierowana do klientów, którzy w najbliższym czasie planują debiut swojej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Celem tej usługi jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta weryfikacji projekcji finansowych oraz budżetów zawartych w prospekcie emisyjnym lub innym dokumencie, który ma być opublikowany pod katem ich zrozumiałości. Kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości obejmuje cel prac, którym jest identyfikacja zdarzeń gospodarczych i zasad rachunkowości, które wymagałyby w MSSF/MSR odmiennych zasad wyceny lub ujęcia w sprawozdaniu finansowym w porównaniu do stosowanych dotychczas zasad przez jednostkę. Efektem końcowym prac jest najczęściej raporty biegłego rewidenta.

Audyt finansowy zewnętrzny i wewnętrzny

Audyt finansowy może być przeprowadzony w przedsiębiorstwie, które spełnia formalne wymogi, co do badania sprawozdań finansowych. Audyt finansowy, czyli badanie sprawozdania finansowego, przeprowadzany jest przez zespół audytorów. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.
Audyt zewnętrzny oferowany przez firmy doradcze obejmuje rozmaity zakres prac, w tym kontrolę prawnych podstaw działalności oraz prawidłowości ustalania kapitałów własnych, uczestnictwo przedstawiciela firmy w przeprowadzanych inwentaryzacjach majątku spółki, badanie poprawności poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego, badanie sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego, sporządzenie listy ewentualnych korekt do sprawozdania finansowego i omówienie ich z organami podmiotu badanego, badanie sprawozdania z działalności jednostki, ustalenie mocnych i słabych stron w obszarze finansowo-księgowym firmy w tym określenie ewentualnych zagrożeń, dokonanie badania zdarzeń, które nastąpiło po dniu bilansowym, a które mogło mieć istotny wpływ na sytuację spółki na dzień bilansowy.
Dodatkowo w ramach audytu zewnętrznego przeprowadzana jest ocena działania w firmie systemu finansowo-księgowego, a w tym zwłaszcza ocena sposobu rejestracji operacji gospodarczych, funkcjonowania podstawowych systemów kontroli wewnętrznej, ocena poprawności stosowania procedur i zasad księgowych obowiązujących w firmie oraz ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analiza wskaźnika sprawozdania finansowego. W ramach audytu wewnętrznego firmy oferują pełen zakres usług, które pozwalają kierownictwu jednostki dogłębnie poznać efektywność procesów i procedur audytu wewnętrznego oraz efektywnie zarządzać ryzykami na jakie nastawione jest dane przedsiębiorstwo. Usługi polegają głównie na ocenie zgodności działalności miedzy innymi ze standardami czy kodeksem etyki.

Kontrola skarbowa – nie taka straszna jak ją malują

Kontrola skarbowa jest to zespół instytucji prawnych, które zostały powołane w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Jako rodzaj kontroli państwowej i kontroli finansowej, kontrola skarbowa może pełnić funkcję zarówno kontrolną, orzeczniczą, dochodzeniową i śledczą. Organami kontroli skarbowej są Minister Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej.
Kontrola skarbowa może być przeprowadzana jedynie przez kompetentnych pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Finansów. Podczas kontroli skarbowej w danej firmie bierze udział kadzielnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego. Kontrola skarbowa może być przeprowadzana w dwóch trybach: zwykłym i wyjątkowym. Przeprowadzana w trybie wyjątkowym jest prowadzona jest w odniesieniu do osoby, która reprezentuje daną firmę, a nie posiada osobowości prawnej (wspólnik, członek zarządu). Sama kontrola skarbowa ma ściśle określony cel. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy podmiot poddany kontroli wywiązuje się z obowiązków, jakie zostały mu narzucone przepisami podatkowymi. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy bez tzw. przychodów na boku nie powinni się przejmować kontrolą skarbową. Osoba kontrolująca na czas trwania kontroli może zażądać wydania próbek towarów, akt, ksiąg, a także dokumentów, które są związane z przedmiotem kontroli, jednakże może się to odbyć za pokwitowaniem. Każda osoba kontrolowana ma czternaście dni na złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień odnośnie samej kontroli.
W większości przypadków postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej kończy się decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej. Niekiedy organ kontroli skarbowej wydaje wynik kontroli. Ma to miejsce, gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie można było wydać decyzji. Postanowienie kończące postępowanie kontrolne wydawane jest w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Z każdej kontroli sporządzony zostaje protokół. Jest on przygotowywany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Najważniejsze aspekty audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny, jako niezależna działalność doradcza i weryfikująca ma na celu pomoc przedsiębiorcom w osiąganiu zamierzonych celów, ocenę i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją, usprawnienie operacyjne przedsiębiorstwa oraz wniesienie do niej wartości dodanej. Oferta audytu wewnętrznego pozwala opracować procedury w zakresie audytu wewnętrznego, zdefiniować obszary wrażliwe na ryzyko, jak również usprawnić procesy operacyjne. Audyt skupia się przede wszystkim na takich kwestiach jak skuteczność realizacji strategii, efektywność zarządzania, płynność procedur.
Audyt wewnętrzny wywodzi się z kontroli wewnętrznej funkcjonującej w przedsiębiorstwach. Zadaniem kontrolera jest analizowanie wydarzeń lub transakcji, które miały miejsce. Rolą audytora wewnętrznego jest natomiast doradzanie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania nieprawidłowościom. Zgodnie z najlepszymi wzorcami światowymi, istniejąca w przedsiębiorstwie niezależna komórka audytu wewnętrznego odpowiada za nadzór i monitoruje proces usprawniania systemu kontroli wewnętrznej, prowadzi kontrolę zapobiegawczą i bada ryzyko wystąpienia zjawisk o negatywnych efektach, koncentruje się na najważniejszych problemach i na obszarach o największym ryzyku.
Sprawnie działająca komórka audytu wewnętrznego oznacza wymierne korzyści. Pomoc doradców obejmuje wdrożenia/restrukturyzację komórek audytu wewnętrznego, prowadzących swą działalność w oparciu o ryzyka i procesy (audytorzy oceniają ryzyka, efektywność procesów zarządzania ryzykiem, wybierają rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem, audytują procesy gospodarcze oraz przekazują wiedzę), zapewnienie jakości (audytorzy porównują działalność komórek audytu wewnętrznego z istniejącymi standardami, wyznaczonymi celami i najlepszymi praktykami), outsourcing (audytorzy prowadzą prace z zakresu audytu wewnętrznego), teaming (audytorzy prowadzą prace z zakresu audytu wewnętrznego razem z zespołem klienta), partnerstwo strategiczne (audytorzy wspólnie w kierownictwem klienta wypracowują innowacyjne rozwiązania zarządzania ryzykiem i określają strategię dla audytu wewnętrznego). Dodatkowo oferowane jest również doradztwo w zakresie ryzyk i procesów.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, jako usługa doradcza

Fuzje i przejęcia są jedyną z usług firm doradczych. Zespoły fuzji i przejęć koncentrują się na oferowaniu usług doradztwa finansowego, pomagając przedsiębiorcom w przeprowadzaniu złożonych transakcji fuzji i przejęć, przygotowując analizy poprzedzające wykup lub przejęcia oraz doradztwa w zakresie strategii finansowej. Obecnie usługi doradztwa finansowego w zakresie fuzji i przejęć obejmują doradztwo w procesach akwizycji oraz sprzedaży; pozyskiwanie środków, w tym kapitału od funduszy private equity oraz finansowania dłużnego dla nowych przedsięwzięć lub w celu zabezpieczenia planowanej ekspansji; doradztwo w transakcjach wykupu menedżerskich; doradztwo strategiczne w zakresie fuzji i przejęć, analizy portfela jak i poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, doradztwo w procesie wejścia na rynek oraz strategii dywersyfikacji, poszukiwanie obiektów do przejęcia oraz doradztwo w zakresie strategii sprzedaży; doradztwo dotyczące joint ventures i aliansów strategicznych.

Dodatkowo doradcy pomagają optymalizować warunki finansowe, prawne oraz dotrzymywać czasu realizacji poprzez identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji, wsparcie przy negocjacjach, kontakty z organami nadzoru, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego.

Fuzje i przejęcia pozwalają przyspieszyć rozwój firmy, zwiększyć konkurencyjność, zainwestować w nowe przedsięwzięcia czy też uwolnić kapitał dzięki korzystnemu zbyciu przedsiębiorca. Głównym celem fuzji i przejęć jest wspomniane przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zewnętrzne źródła przychodów ze sprzedaży, bazy klientów, innowacyjności lub kapitału marki. Korzyści z fuzji i przejęć to przede wszystkim lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, dywersyfikacja produktów, korzyści podatkowe, zwiększenie udziału w rynku, zmniejszenie ryzyka konkurencyjności. Jednymi z kluczowych przesłanek do realizacji fuzji czy też przejęcia jest zwiększenie potencjały innowacyjnego poprzez przejęcia młodej firmy z innowacyjnym produktem, zmniejszenie kosztu kapitału czy też korzyści podatkowe.